Bilimsel Program

ICS EDUCATIONAL ADD ON COURSE
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF WOMEN WITH MIXED URINARY INCONTINENCE (MUI):
   
13:00-13:10   Opening Remarks: Cüneyd Özkürkçügil
   
1.SESSION:  Definition, Evaluation and First Line Treatment of MUI
  Moderators: Cüneyd Özkürkçügil, Mesut Gürdal
   
13:10-13:25    How to Define MUI: Are There Sub-Groups?
  Bárbara Padilla-Fernández
13:25-13:40     Diagnostic Approach and When is Urodynamic Testing Necessary?
  Stefania Musco
13:40-13:55    How Should be the first line Treatment in MUI Planned Before Surgery?
  Bárbara Padilla-Fernández
13:55-14:10    Points to Take into Consideration for Surgical Treatment
  Ali Ergen
14:10-14:30   Discussion
   
14:30-14:50     COFFEE BREAK
   
14.50-15.20  Panel: Role of Mid urethral slings (MUS) in Surgical Treatment of stress predominant MUI
Panel Chair : Tufan Tarcan
Panelists : David Castro Diaz, Ceyhun Özyurt, Francisco Cruz
   
2. SESSION:   Management of Persistent Incontinence Following Stress Urinary Incontinence (SUI) Surgery 
  Moderators: Bedreddin Seçkin, Aydın Yenilmez
   
15:20-15:35   How to Define Failure after SUI Surgery?
  David  Castro Diaz
15:35-15:50     Treatment after Failed SUI Surgery 
          Ervin Kocjancic 
15:50-16:00    Discussion
   
16:00-16:20  COFFEE BREAK
   
16.20-16.50   PANEL:  Management of Urge predominant MUI and Refractory Wet Overactive Bladder in MUI
Panel Chairs: Oktay Demirkesen, Zafer Aybek 
Panelists:  Mesut Gürdal, İlker Şen,  Fransisco Cruz, Sherif Mourad
 
08:00-09:00   1.KURS: MESANE AĞRISI SENDROMU/İNTERSTİSİYEL SİSTİT
Kurs Yöneticisi: Fatih Tarhan
Kurs Öğretim Kadrosu: Gökhan Temeltaş, Lokman İrkılata, Naşide Mangır
   
09:00-09:30 Kongre Açılışı
  Cüneyd Özkürkçügil
   
09:30-10:30   Oturum Başkanları: Cüneyd Özkürkçügil, Mesut Gürdal
   
09:30-09:45   ICS KONUŞMA
  Stres İdrar Kaçırma Tedavisinde Kullanılan Dolgu Materyalleri
  David Castro Diaz 
09:45-10:00  EAU -ESFFU KONUŞMA
  Az Çalışan Mesane Tanım ve Tedavi 
  Francisco Cruz
10:00-10:15 Ürodinami Tartışmaları Günümüzde Hangi Noktada?
  Tufan Tarcan
10:15-10:30  Tartışma
   
10:30-11:00 KAHVE ARASI
   
11:00-11:45   RECORDATI
   
  Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde, Propiverin Doz Seçenekleri: Hangi Doz Hangi hastaya?
  Bedreddin Seçkin, Zafer Aybek, Adnan Şimşir
   
11:45-13:00    ÖĞLE YEMEĞİ
   
13:00-13:45   ASTELLAS
   
  Benign Prostat Tıkanıklığı Cerrahisi Öncesi Mirabegron Ve Alfa Adrenerjik Reseptör Antagonisti Kombinasyonu Son Seçenek Olabilir Mi?
  Cüneyd Özkürkçügil, Aydın Yenilmez, Ömer Gülpınar
   
13:45-15:30  Oturum Başkanları:  Ceyhun Özyurt, Levent Emir
   
13:45-14:00   Covid 19 Pandemisinin Kadın Seksüel Fonksiyon Bozukluklarına Etkisi
  Mehri Mehrad
14:00-14:30  Vaka Tartışması: Postprostatektomi İdrar Kaçırma
  Moderatör: Ervin Kocjancic 
  Panelistler : Oktay Demirkesen, David Castro Diaz
14:30-14:45   SINUG KONUŞMA
  Pandemi Döneminde Kadın Ürolojisi ve İşlevsel Üroloji
  Bárbara Padilla-Fernández
14:45-15:00  SIUD KONUŞMA
  Genç Erkeklerde Primer Mesane Boynu Darlığı
  Stefania Musco
15:00-15:15   Radyoterapiye Sekonder Alt Üriner Sistem Sistem Semptomlarına Yaklaşım
  Ervin Kocjancic
15:15-15:30  Tartışma
   
15:30-16:00  KAHVE ARASI
   
16:00-16:45  NOBEL
   
   Avrupa Üroloji Derneği Kadınlarda Karışık Tip Üriner İdrar Kaçırma Tedavisinde Neden Duloksetini Öneriyor?
  Moderatör: Tufan Tarcan
  Kılavuz neden Duloksetin’i Öneriyor?
  Fransisco Cruz
   Olgu Tartışmaları
   
16:45-18:15  Video Oturumu  
  Oturum Başkanları: Abdullah Gedik, Esat Korğalı
   
16:45-18:15  Sözlü Bildiriler 
  Oturum Başkanları: Adnan Şimşir, Murat Uçar
08:00-09:00  2.KURS: ERKEKTE ÜRETRA DARLIĞI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
  Kurs Yöneticisi: Zafer Aybek, Oktay Demirkesen
  Kurs Öğretim Kadrosu: Levent Emir, Ali Ersin Zümrütbaş, Ömer Gülpınar
   
09:00-10:30 Oturum Başkanları: Gökhan Temeltaş, Şahin Kabay
   
09:00-09:15 Vesikovaginal  Fistül Güncelleme
  Abdullah Gedik
09:15-09:30 PACS KONUŞMA
  Üreterovajinal Fistül    
  Sherif Mourad 
09:30-09:45 Enteroüriner Fistüller 
  Adnan Şimşir
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:30    Panel : Vezikovajinal Fistül’ü Nasıl Tedavi Ediyorsunuz?
  Panel Başkanı: Ali Ergen
  Panelistler: Stefania Musco,  Sherif Mourad, Bedreddin Seçkin
   
10:30-11:00 KAHVE ARASI
   
11:00-11:45   ASTELLAS
   
  Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde, Hasta Morbiditesi İle Mirabegron İlişkisi: Kardiovasküler Hastalıklar Mirabegron Kullanımına Bir Engel Mi?
  Ali Ergen, Mesut Gürdal, İlker Şen
   
11:45-13:00    ÖĞLE YEMEĞİ
   
13:00-13:45   VLD İLAÇ
   
  Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde M3 Selektivitesiyle Darifenasin: Ek Morbiditesi Olan Hastalarda Üstünlük Sağlar Mı?
  Bülent Çetinel, Ali Ersin Zümrütbaş, Fatih Tarhan
   
13:45-15:15 Oturum Başkanları: Ceyhun Özyurt, Aydın Yenilmez
   
13:45- 14:00 İyi Huylu Prostat Büyümesine Bağlı Cerrahi Tedavi Sonrası Hasta Memnuniyetsizlik Nedenleri
  Francisco Cruz 
14:00- 14:15 İyi Huylu Prostat Büyümesinin Minimal İnvaziv Cerrahi Tedavisinde Yeni Ufuklar
  Ervin Kocjancic
14:15-14:30  Kadında Nörojenik Olmayan Nedenlere Bağlı İşeme Güçlüğünün Güncel Yönetimi
  Bülent Çetinel
14:30-14:45  Kadın Üretra Darlığı
  Ömer Gülpınar
14:45-15:15 Tartışma
   
15:15-15:30    KAHVE ARASI
   
15:30-16:10   Oturum Başkanları: Gökhan Temeltaş, Eyüp Burak Sancak
   
15:30-15:45 Postmenopozal Atrofik Vajinit 
  Eray Çalışkan
15:45-16:00 Vajinal Estetik Uygulamalar
  Eray Çalışkan 
16:00-16:10 Tartışma
   
16:15-17:45 Video Oturumu
  Oturum Başkanları: Ali Ersin Zümrütbaş, Mutlu Değer
   
16:15-17:45 Sözlü Bildiriler
  Oturum Başkanları: Hasan Deliktaş, Kerem Teke
08:00 – 09:00  3.KURS: HER YÖNÜYLE AÜSS SORGULAMA FORMLARI
  Kurs Yöneticisi: Fatih Tarhan, Oğuz Mertoğlu
  Kurs Eğitmeni: Şahin Kabay, Emrah Çoğuplugil, Reha Girgin 
   
09:00-09:30 Oturum Başkanları: İlker Şen, Naşide Mangır
   
09:00-09:15 Kılavuzlar Eşliğinde Nörojenik Alt Üriner Sistem İşlev Bozukluğu
  Eyüp Burak Sancak
09:15-09:30 Kılavuzlar Eşliğinde Nörojenik Alt Üriner Sistem İşlev Bozukluğu Tedavisi
  Kürşad Zengin
   
09:30-09:45 PANEL: OLGULAR İLE PEDİATRİK VE ADOLESAN DÖNEMDE NÖROJENİK ALT ÜRİNER SİSTEM İŞLEV BOZUKLUĞU
  Panel Başkanı : Cüneyd Özkürkçügil
  Panelistler: Tufan Tarcan, Tayfun Oktar
09:45-10:00  Tartışma 
   
10:00-10:15 Geriatrik Hasta Grubunda Noktüri 
  Bedreddin Seçkin
10:15-10:30 Tartışma
   
10:30-10:50 KAHVE ARASI
   
10:50-12:00 Ameliyat Videoları: TOT-TVT-Pubovajinal Askı
  Tarık Yonguç
   
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
   
13:00-13:45   AYMED İLAÇ 
   
  Mesane Ağrısı Sendromu Güncel Tedavisi: Klavuzlar Işığında Oral Pentosan Polisülfat
  Oktay Demirkesen, Lokman İrkilata, Eyüp Burak Sancak
   
13:45-14:45 Oturum Başkanları: Ali Ergen, Fatih Tarhan
  Panel: PARKİNSON, MSA VE MS OLGU TARTIŞMALARI
  Panel Başkanı: Zafer Aybek
  Panelistler: Esat Korğalı, Kürşat Zengin, Mutlu Değer
   
14:45-15:15 Olgu Tartışması 
  Apikal Prolapsusta Cerrahi Yaklaşım: Vajinal mi? Abdominal mi? 
  İlker Şen, Aydın Yenilmez
   
15:15-16:00   GENSENTA
   
  Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Bir Klasik: Tolterodin
  Ceyhun Özyurt, Abdullah Gedik, Gökhan Temeltaş
   
16:00-16:30 KAHVE ARASI
   
16:30-17:00 Akılcı İlaç Kullanımı
  Eda Tokat
   
17:00-18:30 Video Oturumu
  Oturum Başkanları: Ömer Gülpınar, Şahin Bağbancı
   
17:00-18:30 Sözlü Bildiriler 
  Oturum Başkanları : Tarık Yonguç, Mete Özkıdık
08:00-09:00     4.KURS:  “KADAVRA ÜZERİNDE KADIN ÜROLOJİSİ VE İŞLEVSEL ÜROLOJİ CERRAHİSİNİ İLGİLENDİREN ANATOMİK DETAYLAR”
  Kurs Yöneticisi: Oktay Demirkesen, Cüneyd Özkürkçügil
  Kurs Öğretim Kadrosu:  İlker Şen, Halil İbrahim Açar, Ömer Gülpınar
   
09:00-10:30    Oturum Başkanları: Lokman Irkilata, Aykut Başer
   
09:00-09:30 Karşıtlık: Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde 3. Basamak Tedavi
  Botulinum Toksin Enjeksiyonu, Nöromodulasyon 
  Nöromodülasyon                                             Şahin Kabay 
  Botulinum Toksin Enjeksiyonu                      Ali Furkan Batur
   
09:30-09:45  Stres İdrar Kaçırma Cerrahi Tedavisinde Kullanılan Meş Tipinin Cerrahi Başarı Üzerindeki Etkisi ve Otolog Materyal Kullanımı
  Önder Kayıgil
   
09:45-10:15   Tekrarlayan Mesane Boynu Darlığında Robotik Rekonstüriksiyon 
  Mesut Gürdal
   
10:15- 10:30 Tartışma
   
10:30-11:00  KAHVE ARASI
   
11:00-12:10   Eve Dönüş Mesajları  
  Management of Non-Neurogenic Male LUTS - Aykut Başer
  Neuro-Urology -Ahmet Özgür Güçtaş
  Urethral Strictures - Chronic Pelvic Pain - Eda Tokat
  Non-neurogenic Female LUTS - Murat Uçar - Ersin Köseoğlu
   
12:10-12:20   Kongre Kapanış    
  Cüneyd Özkürkçügil